ปีงบประมาณ 2567


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ Kunming Nihao - ดร. มนัส จอมปรุ 16 ก.พ. 2567 ถึง 4 เม.ย. 2567 215,820 209,940 97.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ภาคเรียน - ดร. มนัส จอมปรุ 14 มี.ค. 2567 ถึง 9 พ.ค. 2567 115,545 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย